W świecie biznesu i ekonomii

Stopy procentowe banku centralnego

Dodano przez dnia paź 20, 2012 | 2 comments

Stopy procentowe banku centralnego

Bank centralny, czyli w Polsce Narodowy Bank Polski jest wyłącznym emitentem pieniądza i dlatego w jego gestii leży kontrola ceny pieniądza, a mówiąc ściśle jego stopy procentowej. Stopy procentowe banku centralnego definiujemy, jako cenę, na której podstawie użycza bankom komercyjnym kredytu. Jest to też cena, po jakiej sprzedaje papiery wartościowe. W przypadku banku centralnego rozróżniamy kilka rodzajów stóp procentowych. Rodzaje stóp określa się na podstawie rodzaju operacji przeprowadzanych między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym. Wyróżniamy następujące stopy: depozytową, referencyjną, redyskontową i lombardową. Operacje dokonywane pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi nie należą do standardowych operacji, dlatego stopy procentowe nie koniecznie są takie same, jak te kształtujące się na rynku. W ten sposób bank centralny ma możliwość regulacji podaży pieniądza, czyli jego ilości na rynku. Stopy procentowe ustalane przez bank centralny są instrumentem polityki pieniężnej.