W świecie biznesu i ekonomii

Stopy procentowe banku centralnego

Dodano przez dnia paź 20, 2012 | 2 comments

Stopy procentowe banku centralnego

Bank centralny, czyli w Polsce Narodowy Bank Polski jest wyłącznym emitentem pieniądza i dlatego w jego gestii leży kontrola ceny pieniądza, a mówiąc ściśle jego stopy procentowej. Stopy procentowe banku centralnego definiujemy, jako cenę, na której podstawie użycza bankom komercyjnym kredytu. Jest to też cena, po jakiej sprzedaje papiery wartościowe. W przypadku banku centralnego rozróżniamy kilka rodzajów stóp procentowych. Rodzaje stóp określa się na podstawie rodzaju operacji przeprowadzanych między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym. Wyróżniamy następujące stopy: depozytową, referencyjną, redyskontową i lombardową. Operacje dokonywane pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi nie należą do standardowych operacji, dlatego stopy procentowe nie koniecznie są takie same, jak te kształtujące się na rynku. W ten sposób bank centralny ma możliwość regulacji podaży pieniądza, czyli jego ilości na rynku. Stopy procentowe ustalane przez bank centralny są instrumentem polityki pieniężnej.

Więcej

Bank centralny

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Bankowość jest dziedziną traktowaną odrębnie, ale jest częścią całego systemu ekonomicznego każdego państwa. Za funkcjonowanie systemu bankowego odpowiada instytucja, jaką jest bank centralny. Bank centralny nie jest zupełnie niezależną jednostką. Jest podporządkowany państwu. Zwykle działa, jako instytucja państwowa. Narodowy Bank Polski pełni w Polsce rolę banku centralnego. Wyłącznie bank centralny ma prawo emitowania znaków pieniężnych. Jest emitentem pieniądza gotówkowego i odpowiada za wprowadzenie go do obiegu. Wprowadzenie pieniądza do obiegu odbywa się w formie skupu walut albo metali szlachetnych. Bank centralny dokonuje tego również przez udzielanie kredytów bankom komercyjnym. Bank centralny kontroluje rozliczenia pozostałych banków oraz instytucji finansowych. Prowadzi ponadto transakcje z bankami centralnymi innych państw, ale również z instytucjami o charakterze międzynarodowym. Jako bank skarbu państwa obsługuje dług publiczny. Bank centralny ma prawo udzielenia państwu kredytu.

Więcej

Stopa procentowa

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Stopa procentowa

W ekonomii obecne jest pojęcie stopy procentowej. Jest to koszt, który ponosi każdy, kto pożycza się określonej kwoty na określony czas. Patrząc z perspektywy podmiotu, który udziela pożyczki jest to miernik przychodu uzyskany przez niego z przekazania kapitału podmiotowi, który go potrzebuje. Banki udzielają pożyczki w formie kredytu. Pożyczka może mieć jednak również np. postać zakupu obligacji. Instytucja, która potrzebuje kapitału emituje wówczas obligacje. Funkcjonowanie gospodarki zależy m.in. od wysokości stóp procentowych. W momencie, gdy stopy procentowe są wysokie społeczeństwo niechętnie zaciąga kredyty, ponieważ koszty pożyczki są zbyt wysokie i niewiele osób będzie w stanie spłacić kredyt. W efekcie nie wydają pieniędzy na zakup rzeczy, które mogliby kupić za otrzymany kredyt. Zmniejsza się popyt na dobra takie jak samochody, mieszkania, wyposażenie mieszkań i podróże, bo to są właśnie najczęstsze cele kredytobiorców. Przedsiębiorstwa gorzej prosperują, więc traci na tym gospodarka.

Więcej

Działalność gospodarcza

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Ekonomia zajmuje się procesami gospodarczymi, a ich podmiotami są przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza może przyczyniać się do rozwoju gospodarki w kraju lub ją osłabiać. Im więcej dobrze funkcjonujących działalności gospodarczych, tym większe korzyści dla gospodarki. Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy i wielu się to udaje. Czasem są to jednoosobowe działalności gospodarcze, a czasem powstają firmy, które tworzą mniejsza lub większą liczbę miejsc pracy. Zakładanie większej, bardziej złożonej firmy wiąże się z większymi problemami. Dotyczy to formalności oraz pozyskania kapitału. Bez względu na rodzaj działalności należy stworzyć biznesplan, który pozwoli na realną ocenę, czy działalność gospodarcza ma sens i czy posiadamy lub jesteśmy w stanie zdobyć środki finansowe na jej otwarcie. Ważny jest dobry pomysł oraz jego umiejętna realizacja. Niektóre osoby przerażają formalności, z którymi zetkną się przy zakładaniu firmy i w późniejszym czasie. Konieczny jest wybór formy działalności i formy jej opodatkowania.

Więcej