W świecie biznesu i ekonomii

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 1 comment

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych

Każde państwo dąży do tego, aby jego gospodarka dynamicznie się rozwijała. Na rozwój mają wpływ różne czynniki. Państwo rozwija się tym lepiej, im większa jest jego zdolność do zatrzymywania inwestorów, przyciągania prężnie działających firm oraz ludzi na różnych stanowiskach. Zdolność tą określa się jako lepkość. Korporacje międzynarodowe zakładają swoje oddziały i filie w państwach, które są im przychylne, czyli w takich, które gwarantują dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Dla korporacji liczy się to, jaki kapitał ludzki mogą pozyskać w danym państwie. Chodzi o wykształcenie, kwalifikacje i podejście do pracy, ale znaczenie mają też koszty utrzymania pracowników, co zależy też od polityki danego państwa. Znaczenie ma również miejscowa władza i rozwój miejscowych firm. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest kwestia zaopatrzenia i możliwości dotarcia do rynków zbytu. W kwestii rynków zbytu bierze się pod uwagę ich wielkość, a także dynamikę wzrostu. Każda korporacja bada te czynniki przed podjęciem decyzji o nowej lokalizacji.

Więcej

Różnice w pojęciach

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

O korporacjach o zasięgu pozakrajowym mówimy w różnym kontekście i w związku z tym korporacje określa się w różny sposób. Podstawowa różnica występuje pomiędzy korporacjami transnarodowymi i wielonarodowymi. Pojęcie korporacji transnarodowych jest często stosowane wymiennie z pojęciem korporacji międzynarodowych. Jednak niektóre źródła wykazują różnice w pojmowaniu ich istoty. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są korporacje transnarodowe. Za korporacje tego typu uważa się przedsiębiorstwa, które główną siedzibę, czyli całą centralę z zarządem posiadają na terenie danego kraju. Równocześnie filie i oddziały znajdują się w innych krajach, na rynkach których przeprowadzane są transakcje. Korporacje transnarodowe prowadzą również takie działania, jak przejmowanie kontroli nad innymi przedsiębiorstwami. Przejęcia i fuzje są działaniami na porządku dziennym. Korporacje wielonarodowe różnią się tym, że kapitał przedsiębiorstwa nie pochodzi wyłącznie z danego kraju, lecz jest sumą składową kapitałów zagranicznych.

Więcej

Korporacje a gospodarka światowa

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Korporacje a gospodarka światowa

Korporacje w znaczący sposób wpływają na gospodarkę światową. Zasoby nie należą już do konkretnego państwa, czy też nie są wyłącznie w nim wykorzystywane. Korporacje w zależności od rodzaju zasobów pożytkują je w różny sposób, aby otrzymać oczekiwane korzyści. W jednym kraju inwestują zasoby finansowe, a w innych sprzedają zasoby materialne, czyli otrzymane produkty. Produkty mogą wędrować w różne rejony świata. Mamy do czynienia z nieustannym przepływem zasobów pomiędzy różnymi zakątkami globu. Działalność korporacji stymuluje wzrost gospodarczy i efektywność gospodarczą. Przejęcia i fuzje, które w korporacjach są na porządku dziennym stymulują z kolei restrukturyzację. Nowe technologie, metodologie oraz inne wzorce funkcjonowania przedsiębiorstw są przekazywane dalej. Zmienia się stopień integralności pomiędzy przedsiębiorstwami i gospodarką. Ich zależność wzrasta. W gospodarce światowej pojawiają się nowe dziedziny, co jest nierozerwalne z rozwojem wszechobecnej technologii. Także procesy w niej zachodzące zmieniają się, a korporacje mają na to duży wpływ.

Więcej

Charakterystyka korporacji międzynarodowych

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Wszystkie korporacje międzynarodowe posiadają określone cechy. Zdecydowanie są rozproszone pod względem geograficznym. W związku z tym, że filie są rozmieszczone po całym świecie korporacje są niezależne od państw, w których zakłady pracy się znajdują. Jeśli sytuacja w jednym państwie nie wygląda najlepiej, przedsiębiorstwo wciąć dobrze prosperuje na innych rynkach i zawsze istnieje możliwość przeniesienia filii na inne terytorium. Suwerenność jest jedną z podstawowych cech międzynarodowej korporacji. Korporacje mają dość złożone struktury. Czasami wykorzystują własne możliwości produkcyjne, a kiedy indziej działają na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami niezależnymi. Korporacje mają również to do siebie, że specjalizują się w określonych dziedzinach. Określenie kierunku działalności przedsiębiorstwa przynosi wymierne efekty. Korporacje działają w sposób zintegrowany. Oznacza to, że pomimo rozproszenia przepływ informacji nie zawodzi i niezbędne wiadomości docierają do wszystkich filii lub do konkretnych podmiotów i działów.

Więcej