W świecie biznesu i ekonomii

Inwestycje portfelowe

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Inwestycje portfelowe

Inwestycje portfelowe polegają na zakupie papierów wartościowych. Są to zagraniczne inwestycje pośrednie. Do papierów wartościowych zalicza się akcje i obligacje, ale mogą przyjmować też inna formę. W przypadku inwestycji portfelowych zyski czerpie się z różnic wynikających z oprocentowania papierów wartościowych. Mówiąc dokładniej są to różnice stóp procentowych, a także wahania kursu walutowego. Inwestycje portfelowe mogą wpływać na zmiany na rynku pracy i kształtować rozwój gospodarki, ale nie można ich traktować jako stałego kapitału. Inwestycje portfelowe podlegają często działaniom spekulacyjnym znaczących korporacji. Rynek przepływów finansowych tego typu jest naprawdę płynny, ponieważ opiera się na grach rynkowych. Stopy procentowe i waluty są elementem gier rynkowych. Rynek krajowy może ucierpieć na spekulacjach. Z drugiej strony jest to zastrzyk, który uzupełnia budżet państwa, a nawet potrafi go zwiększyć. Wybór formy przepływu kapitału powinien uwzględniać potrzeby i możliwości państwa.

Więcej

Kredyty i środki pomocowe

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Globalizacja wiąże się ze swobodnym przepływem kapitału pomiędzy krajami. Różne formy przepływów dają różne możliwości. Niosą ze sobą szanse, ale mogą też przynosić zagrożenia. Pomoc udzielana innym państwom w formie kredytów lub środków pomocowych może przynieść znaczące korzyści i przyczynić się do sukcesu, którym może być zmniejszenie bezrobocia i wzrost gospodarczy. Przepływy kapitałowe w tych formach stanowią często stymulatory gospodarki. Jednak kredyty mają tą wadę, że wcześniej, czy później w zależności od umowy, trzeba je zwrócić. W przypadku innych środków pomocowych sytuacja wygląda lepiej, ponieważ często są to fundusze bezzwrotne lub udzielone na bardzo korzystnych warunkach. Otrzymując kredyt lub środki pomocowe należy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób je spożytkować. Odpowiednio ulokowane zwiększą ilość miejsc pracy, a tym samym obniżą stopę bezrobocia. Właściwa alokacja środków finansowych może pobudzić wzrost gospodarczy, ale jeśli pomysł na rozdysponowanie środków nie będzie trafiony, wtedy dojdzie do zadłużenia państwa.

Więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Jedną z korzyści globalizacji są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Niektórzy jednak sceptycznie do nich podchodzą lub nawet bardzo krytycznie. Należy jednak rozróżnić, czym są inwestycje zagraniczne bezpośrednie, a czym pośrednie. Pośrednie polegają na przejmowaniu przedsiębiorstw danego kraju, co w oczach wielu osób jawi się, jako powolne wyprzedawanie kraju. Na dodatek zdarza się, że firma po przejęciu prosperuje znacznie gorzej, a nawet okazuje się, że świetnie prosperujące wcześniej przedsiębiorstwo jest nagle zadłużone, ponieważ firma przejmująca w rzeczywistości była zadłużona. Nie ma się więc, co dziwić negatywnym opiniom na temat inwestycji pośrednich. W założeniu inwestycje bezpośrednie nie mają eliminować krajowych przedsiębiorstw. Rzeczywistość wygląda jednak często inaczej. Jakie są zalety bezpośrednich inwestycji zagranicznych? Inwestycja jest przeprowadzana od podstaw, czyli od samej budowy lub renowacji obiektu. W zależności od rodzaju i rozmiarów działalności powstaje odpowiednia ilość nowych miejsc pracy.

Więcej

Przepływ kapitału

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Przepływ kapitału

Korporacje są efektem globalizacji, a jednocześnie to one ją napędzają. W sensie globalnym, jako podmioty gospodarcze liczą się przede wszystkim korporacje, które niejednokrotnie działają na rynkach wielu krajów. Jednak również mniejsze przedsiębiorstwa, o ile posiadają cechy konkurencyjne mogą prowadzić wymianę zagraniczną. Otwarcie się granic wielu krajów spowodowało swobodny przepływ kapitału. Kapitał finansowy, bo o nim mowa może przybierać różne formy oddziałując na gospodarkę państw, a także w pośredni sposób na rynek pracy. Kapitał może mieć postać pieniężną. Jego przepływ odbywa się też za pomocą: bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kredytów i środków pomocowych oraz inwestycji portfelowych. Każdy z tych przepływów w inny sposób oddziałuje na gospodarkę. Mobilność kapitału jest bardzo wysoka i poprzez przepływy można zmieniać istniejącą sytuację gospodarczą, a także rynku pracy. Niektóre z przepływów przynoszą większe korzyści niż pozostałe. Dzieje się tak dlatego, że część form przekazywania kapitału jest obarczona ryzykiem.

Więcej