W świecie biznesu i ekonomii

Stopy procentowe banku centralnego

Dodano przez dnia paź 20, 2012 | 2 comments

Stopy procentowe banku centralnego

Bank centralny, czyli w Polsce Narodowy Bank Polski jest wyłącznym emitentem pieniądza i dlatego w jego gestii leży kontrola ceny pieniądza, a mówiąc ściśle jego stopy procentowej. Stopy procentowe banku centralnego definiujemy, jako cenę, na której podstawie użycza bankom komercyjnym kredytu. Jest to też cena, po jakiej sprzedaje papiery wartościowe. W przypadku banku centralnego rozróżniamy kilka rodzajów stóp procentowych. Rodzaje stóp określa się na podstawie rodzaju operacji przeprowadzanych między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym. Wyróżniamy następujące stopy: depozytową, referencyjną, redyskontową i lombardową. Operacje dokonywane pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi nie należą do standardowych operacji, dlatego stopy procentowe nie koniecznie są takie same, jak te kształtujące się na rynku. W ten sposób bank centralny ma możliwość regulacji podaży pieniądza, czyli jego ilości na rynku. Stopy procentowe ustalane przez bank centralny są instrumentem polityki pieniężnej.

Więcej

Polityka państw wobec korporacji

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 2 comments

Polityka państw wobec korporacji

Polityka państw wobec korporacji transnarodowych nie jest polityką bezpośrednio. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w kraju może się przyczyniać do przyciągania inwestorów zagranicznych, a więc wpływać na to, że korporacje będą decydować się na założenie filii w danym kraju lub zawieranie umów z miejscowymi przedsiębiorstwami, którym będą powierzane określone prace świadczone na rzecz korporacji. Krajowe firmy stają się często częścią sojuszów międzynarodowych, które mają strategiczne znaczenie. Państwo wpływa na obecność korporacji, na ich chęć do inwestowania właśnie w tym kraju poprzez odpowiednią politykę, której głównym celem jest zwykle poprawienie sytuacji krajowych przedsiębiorstw i napędzanie gospodarki. Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych ma niebagatelne znaczenie. Restrukturyzacja, modernizacja, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wspieranie badań, a także działania nakierowane na ochronę środowiska powodują przyciąganie korporacji. Liczą się też istniejące standardy i normy techniczne oraz jakościowe.

Więcej

Obroty korporacji międzynarodowych

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 1 comment

Obroty korporacji międzynarodowych

Już dane pochodzące z lat 90-tych wskazywały na to, że korporacje międzynarodowe dominują w handlu światowym. Obroty pomiędzy korporacjami oraz ich filiami stanowiły 1/3 wartości światowego handlu. Rola korporacji tylko przybiera na sile. Inwestycje zagraniczne w dużej mierze zależą właśnie od nich. W skali globalnej korporacje wyznaczają przepływy inwestycji zagranicznych. Decydują o ich wielkościach. W rozwoju gospodarki ogromne znaczenie mają surowce, których zasoby znajdują się w różnych rejonach świata. Ich wydobycie i przetwarzanie kontrolują głównie korporacje o zasięgu światowym. Pracownicy o najwyższych specjalizacjach, posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie są nieocenionym skarbem dla korporacji. Dlatego korporacje robią wszystko, aby najlepszych fachowców ściągnąć do siebie i skutecznie im się to udaje. Największa liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracuje właśnie dla korporacji. Światowe zasoby technologiczne również w większości należą do korporacji międzynarodowych.

Więcej

Obszary wpływów

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 1 comment

Obszary wpływów

W dobie globalizacji to korporacje transnarodowe posiadają olbrzymi wpływ na kilka obszarów funkcjonowania państw. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to wpływ pozytywny, czy negatywny, ponieważ trzeba by było oceniać tak naprawdę rezultaty globalizacji. Ponadto ocena zależy też od warunków, które dane państwo stworzyło lub na które przystało w sensie gospodarczym. Korporacje transnarodowe mają znaczący wpływ na kształtowanie się podziału pracy w sensie międzynarodowym. Ludzie różnych narodowości współpracują ze sobą, a niektóre kraje uchodzą za miejsca, gdzie kształcą się najlepsi specjaliści z konkretnych dziedzin i później tych fachowców korporacje starają się pozyskać często do pracy poza granicami ich krajów. Specjaliści w wielu przypadkach korzystają z takich propozycji, ponieważ korporacje oferują im wysokie zarobki, a także inne dogodne warunki pracy. Korporacje oddziałują na działalność rządów i mają znaczący wpływ na życie społeczne w poszczególnych krajach. Oprócz tego decydują o przepływie kapitałów i technologii i kształtują metody zarządzania i organizacji.

Więcej